Witaj na stronie startowej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start
Nabór - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
piątek, 10 sierpnia 2018 10:13

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nabór dotyczy zatrudnienia:

 • w wymiarze 1 etatu
 • na czas określony do dnia 31.12.2018 roku

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
 2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 6. Prawo jazdy kategorii B.
 7. Możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych.
 8. Minimalny roczny staż na podobnym stanowisku.

Wymagania dodatkowe

1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie:

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- ustawy o pomocy społecznej;

2. Wiedza z zakresu pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną.

3. Sumienność, zaangażowanie i kreatywność.

 

Zakres wykonywanych zadań :

1.Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

2.Miejsce świadczenia pracy- praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.

3.Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia naboru.

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia dowodu osobistego.
 2. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Kopia prawa jazdy kat. B.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www.powiatwolowski.pl BIP)
 7. Kserokopia świadectw pracy;
 8. Kopia dowodu osobistego
 9. Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 11. Oświadczenie o posiadaniu lub dyspozycji samochodu do wykonywania pracy koordynatora.
 12. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 13. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 14. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.
 15. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona.
 16. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 17. Oświadczenie kandydata, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
 18. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją :   ”Nabór na koordynatora pieczy zastępczej”

należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, 56-100 Wołów,  ul. Inwalidów Wojennych 24,

w terminie do dnia 28.08.2018 r. do godz. 15.00

 

 
Warsztaty psychoonkologiczne 08.06.2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
wtorek, 05 czerwca 2018 10:06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, że w dniu 08.06.br. (piątek) o godz.13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbędą się warsztaty psychoonkologiczne skierowane do osób walczących z chorobą nowotworową, ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych znaczeniem wsparcia psychologicznego w chorobie onkologicznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Poprawiony: wtorek, 05 czerwca 2018 10:31
Więcej…
 
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
piątek, 01 czerwca 2018 06:20

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Poprawiony: wtorek, 05 czerwca 2018 10:05
Więcej…
 
Szkolenie otwarte PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
poniedziałek, 16 maja 2016 13:23

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż dnia 03 czerwca 2016 r.  o godz. 16.30, w siedzibie Centrum przy ul. Inwalidów Wojennych 24 odbędzie się bezpłatne szkolenie na temat środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy oraz chorób zakaźnych. Szkolenie skierowane jest głównie do rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka ale także do pozostałych mieszkańców naszego powiatu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 
30 MAJA DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
poniedziałek, 28 maja 2018 06:25

30 MAJA DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy złożyć wszystkim Rodzinom Zastępczym podziękowania oraz wyrazy uznania i szacunku za opiekę, cierpliwość  i wsparcie jakie okazujecie dzieciom, które przyjęliście do swoich domów.

Dajecie im szansę na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i ufność we własną przyszłość.

Życzymy Wam zdrowia i dużo siły do przezwyciężania codziennych trudności oraz motywacji do zapewnienia Waszym podopiecznym prawidłowego rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Oby uśmiech Waszych dzieci dodawał Wam radości w życiu.

Kierownik i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Rodzicielstwo zastępcze stanowi szansę dla dzieci, które z różnych względów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych. Codzienna, bezinteresowna opieka nie jest łatwa, wymaga poświęceń, często zmagań z wieloma trudnościami. Często pojawiają się wątpliwości, potrzeba wsparcia.

Zapraszamy w dniach 28.05. – 30.05. br. na "Drzwi otwarte" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 24, w godzinach urzędowania        (od 7.30 do 15.30):

 

 • udzielanie informacji, pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym;
 • udzielanie informacji kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • dystrybucja materiałów reklamowych na temat rodzicielstwa zastępczego.
Poprawiony: poniedziałek, 28 maja 2018 06:33
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 15