Przewodniczący: Małgorzata Tkaczyk

Sekretarz:  Magdalena Garbera

Starszy inspektor:  Magdalena Wójcik

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 3. wskazaniach do ulg i uprawnień osob posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy, zwane dalej "orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień".

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek:

 1. osoby zainteresowanej
 2. przedstawiciela ustawowego tej osoby.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności zawiera:

 1. imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;
 2. adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;
 3. określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;
 4. dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej, w przypadku wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 5. oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Ponadto  do wniosku o wydanie orzeczenia, dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności ( karty informacyjne pobytów szpitalnych, opisy RTG, TK, MR, opinie lekarskie i in. dokumenty medyczne).

Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku, nie później niż 7 dni przed dniem jego rozpatrzenia, doręcza się:

 1. osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu, w przypadku orzekania o stopniu niepełnosprawności lub orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 2. przedstawicielowi ustawowemu dziecka, w przypadku orzekania o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Posiadanie orzeczenia wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności pozwala osobie zainteresowanej korzystać z następujących uprawnień:

 • możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, np. w zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej (oczywiście nie oznacza to, że osoby niepełnosprawne mogą pracować wyłącznie w warunkach pracy chronionej),
 • możliwość korzystania ze szkoleń (w tym specjalistycznych),
 • podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych: prawo do dodatkowych urlopów, przerw w pracy,
 • z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych na przejazdy PKP i PKS, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych (abonamentu), na podstawie odrębnych przepisów,
 • możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej,
 • z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 • z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłek stały, uzyskanie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego)
 • korzystania z uprawnień na podstawie art. 8 ustawy z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) – karta parkingowa

 LEGITYMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności [Dz.U. z 2003, Nr 139, poz. 1328] starosta wydaje legitymacje o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jedynie na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności i ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast do osób posiadających ważne orzeczenia wystawione przez inne organy i instytucje mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 

Podstawa prawna działania Zespołu :

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776  z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. Nr 17, poz. 162 ze zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r., Nr 139, poz. 1328 ze zm.).