Zadania Rady:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę Wołowskiego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Skład Rady:
1. Elżbieta Bereza
2. Monika Charłampowicz
3. Anna Mądrzycka
4. Agnieszka Okienko
5. Kamila Tomaś

Podstawa prawna:
- art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. : Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62 poz. 560), - zarządzenie nr 39/2015 Starosty Wołowskiego z dnia 01.09.2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.