Witaj na stronie startowej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start
Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez adrian   
czwartek, 02 marca 2017 09:49

Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku

Termin  przyjmowania wniosków w 2017 roku :

 • Od dnia 1 marca 2017r. do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
 • Od dnia 1 września 2017r. do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Poprawiony: czwartek, 02 marca 2017 09:55
Więcej…
 
Nabór na stanowisko koordynatora [ROZSTRZYGNIĘTY] PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
wtorek, 15 września 2015 10:15

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Koordynatora rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Mariusz Ajchenlaub.
Uzasadnienie
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko trzech kandydatów złożyło oferty, które spełniły wymagania formalno-prawne przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Podczas pytań z wiedzy w zakresie przepisów prawnych Pan Mariusz Ajchenlaub osiągnął najlepszy wynik spośród kandydatów.

Wołów, dn. 30.09.2015 r.

 

2015-09-15

Nabór na Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
 2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 6. Prawo jazdy kategorii B.
 7. Możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych.

Wymagania dodatkowe

1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie:

-       ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-       ustawy o pomocy społecznej;

-       ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Wiedza z zakresu pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną.

3. Sumienność, zaangażowanie i kreatywność.

 

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pomocniczym:

1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.

3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.

4. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

5. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.

6. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

7. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

8. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

9. Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Wymagane dokumenty:

1.     List motywacyjny

2.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony   www.powiatwolowski.pl BIP)

3.     Kserokopia świadectw pracy;

4.     Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5.    Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

6.    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;

7.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie o niekaralności;

8.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;

9.    Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją :

”Nabór na koordynatora pieczy zastępczej”

należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, 56-100 Wołów,

ul. Inwalidów Wojennych 24, w terminie do dnia  29 września  2015 r. do godz. 15.00

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

Poprawiony: piątek, 02 października 2015 12:29
 
Serdeczne podziękowania dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Wołowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez adrian   
piątek, 24 lutego 2017 13:48

PODZIĘKOWANIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie składa serdeczne podziękowania Pani Halinie Łosiewicz, Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Wołowie, za udostępnienie sal, sprzętu multimedialnego i sportowego na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dotyczącego postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników kadry pomocy społecznej, które odbyło się w dniu 21.02.2017 r.

 

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

Małgorzata Tkaczyk

 
Przemoc wobec dziecka PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
środa, 12 sierpnia 2015 08:27

Poprawiony: środa, 12 sierpnia 2015 08:30
 
Szkolenie dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników kadry pomocy społecznej. PDF Drukuj Email
Wpisany przez adrian   
piątek, 24 lutego 2017 13:41

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Komendą Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu  zorganizowało w dniu 21 lutego 2017 roku szkolenie dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników kadry pomocy społecznej.

Inicjatywa szkoleniowa jest efektem identyfikacji zagrożeń, jakich doświadczają w swojej pracy pracownicy socjalni. Wielokrotnie zdarza im się mieć do czynienia z agresywnymi bądź roszczeniowymi osobami, często są to osoby niezadowolone z różnego rodzaju decyzji, jakie podejmuje się w obszarze pomocy społecznej. Warto wtedy wiedzieć jak reagować i jak się obronić przed ewentualnym atakiem fizycznym.

Warsztaty rozpoczęły się od intensywnej rozgrzewki. Następnie prowadzący część praktyczną zajęć podinspektor Henryk Tonderys - funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - mistrz świata w Karate Shotokan i instruktor taktyk i technik interwencji policyjnych, zaprezentował szereg praktycznych metod samoobrony oraz sposobów zachowania się w sytuacjach trudnych.

Część teoretyczna zajęć poprowadzona została przez psychologa i negocjatora policyjnego sierż. Dawida Marczyńskiego. W trakcie szkolenia jego uczestnicy zapoznali się z podstawami prawnymi, psychologicznymi oraz umiejętnościami negocjacyjnymi.

W warsztatach wzięło udział 28 pań w tym pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym oraz Wińsku, pracownice Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Wiosna” w Krzydlinie Małej, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie, Sądu Rejonowego w Wołowie oraz pracownice Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

116681490_1368974893174327_881719433457580526_n16683835_1368958363175980_538591458691366526_n16730138_1368949259843557_4601981488261220509_n16806829_1368994126505737_5523699477529059958_n16806987_1368954843176332_7550313044766367122_n16807071_1368957773176039_5029384223760314551_n16807233_1368993206505829_915038886048984899_n16830663_1368983106506839_3499765875472547378_n16830738_1368977893174027_5458561314028677287_n16830751_1368993796505770_6249963357526516549_n16830863_1368950396510110_6798267778831772341_n16830880_1368991706505979_5495142836288000017_n16830995_1368987439839739_8549876386950157962_n16831133_1368963416508808_7933249408255568358_n16831211_1368993323172484_4859842350065978989_n16832067_1368992246505925_2861734554019823768_n16832172_1368956193176197_199152880677856687_n16832206_1368984746506675_3578734967168905587_n16832251_1368955209842962_4324526842415626644_n16832330_1368993409839142_7197539717997620281_n16832384_1368992896505860_4321934485946272173_n16864035_1368957816509368_8085283896629522348_n16864070_1368956379842845_2032237404179619077_n2972336_1368959913175825_1923576421920722727_n

Poprawiony: czwartek, 02 marca 2017 07:11
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 10